CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến cơ sở - hướng tới BHYT toàn dân

Đăng ngày: 28/06/2018

“Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở” là thông điệp truyền thông ngày BHYT Việt Nam 01/7 năm nay, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở đáp ứng sự hài lòng của người dân; đồng thời góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới BHYT toàn dân.

Phòng Giám định BHYT thực hiện thẩm định chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Trong những năm qua, chính sách BHYT luôn nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông và nhân dân. Nghị quyết số 20/2017/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đưa ra nhiều định hướng thực hiện chính sách BHYT như: “Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế”;“Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa”…”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành BHXH đang tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT theo Luật BHYT; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHYT nhanh, bền vững; thực hiện chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định theo phương châm chính xác, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia.

Năm 2018, toàn tỉnh có 33 cơ sở y tế trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH. Trong đó, có 10 cơ sở tuyến tỉnh, 19 cơ sở tuyến huyện và 4 cơ cở tuyến xã. Tổng số người tham gia BHYT tính đến hết tháng 5/2018 là 989.549 người, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,56%  dân số năm 2016 đạt 97,76% kế hoạch HĐND tỉnh giao năm 2018. Tổng số lượt người khám chữa bệnh là 521.237 lượt người; tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi phí khám chữa bệnh trong tỉnh là 358.692 triệu đồng. Trong đó, chi nội tỉnh là 334.619 triệu đồng; chi ngoại tỉnh đến là 24.073 triệu đồng; chi đa tuyến ngoại tỉnh đi ước là 190.595 triệu đồng. Mạng lưới khám, chữa bệnh BHYT được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh từng bước được nâng lên. Người dân đã được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế ngay tại cộng đồng dân cư với nhiều dịch vụ y tế hiện đại. 

Năm 2018 là năm thứ 6 triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020”, cũng như thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg  ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Luật BHXH (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, toàn ngành đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành về thực hiện chính sách BHYT ngày càng được nâng lên. Tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét; việc mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT cơ bản đã được thực hiện theo đúng lộ trình. 

Kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2018 với chủ đề Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở”; trong đó, mạng lưới y tế cơ sở nói chung được xác định là nền tảng, là xương sống của hệ thống y tế; BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định chi phí khám chữa bệnh nhằm quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT đạt hiệu quả, an toàn qua đó bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng BHYT.

Lâm Hằng