CHUYÊN MỤC / BHXH Tỉnh

Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU (14/6/2018) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động của ngành

Đăng ngày: 10/09/2018

Ngày 08/9/2018, tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU (14/6/2018) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Chương trình hành động của ngành cho công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Phạm Hữu Hiện – Giám đốc BHXH tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW (23/5/2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chỉ thị số 23-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ (16/8/2018) về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, đã phân tích những thành tựu và nêu ra một số vấn đề, bất cập về chính sách BHXH ở nước ta hiện nay. Để thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí yêu cầu sau hội nghị các đại biểu tham dự phải nghiên cứu triển khai phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Vân Anh - VP