CHUYÊN MỤC / HỎI ĐÁP

Chế độ con ốm đau

Người hỏi: Trần Ngọc Diễm

Tôi hiện là kế toán của một công ty ở huyện Mỹ Hào. Tháng 5/2018 con tôi có bị ốm và nhập viện từ ngày 25/5-1/6/2018. Mặc dù đã có giấy ra viện nhưng khi gửi hồ sơ cho bên bảo hiểm mỹ hào lại bị trả lại hồ sơ vì cán bộ bảo hiểm có nói tra trên hệ thống không thấy tên của con tôi nhập viện vào ngày ấy. Cán bộ bảo hiểm này yêu cầu thêm giấy tờ để chứng mình con tôi có nhập viện, tôi đã cũng cấp sổ theo dõi chữa bệnh và số thứ tự khám bệnh của con tôi nhưng hồ sơ vẫn bị trả lại. Vậy tôi xin hỏi cán bộ bảo hiểm tra trên hệ thống nào ? Có làm đúng không? Và nếu cán bộ ấy làm đúng thì tôi cần xin giấy tờ gì để được hưởng bảo hiểm? Tôi xin cảm ơn !

Trả lời :

Trang th«ng tin ®iÖn tö BHXH tØnh th«ng tin c©u tr¶ lêi cña BHXH huyÖn Mü Hµo ®Õn ®éc gi¶:

Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 192/BHXH-C§BHXH ngµy 02/04/2018, c«ng v¨n sè 514/BHXH-C§BHXH ngµy 24/07/2018 cña B¶o hiÓm x· héi tØnh H­ng Yªn tr­íc khi duyÖt chÕ ®é thùc hiÖn viÖc ®èi so¸t d÷ liÖu kh¸m ch÷a bÖnh trªn trang ®iÖn tö http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn ca BHXH Vit Nam. Tr­êng hîp con bµ TrÇn Ngäc DiÔm tra cøu kh«ng cã trong d÷ liÖu kh¸m ch÷a bÖnh trªn trang ®iÖn tö http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn ca BHXH Vit Nam. C¬ quan BHXH ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu ch÷ ký b¸c sü ký trªn giÊy ra viÖn víi ch÷ ký cña c¸c y b¸c sü ®­îc ph©n c«ng cÊp c¸c chøng tõ trªn trang Web: http://bhxhhn.com.vn cña B¶o hiÓm x· héi thµnh phè Hµ Néi th× kh«ng thÊy tªn cña b¸c sü ký trªn giÊy ra viÖn. V× vËy, c¬ quan BHXH huyÖn Mü Hµo t¹m dõng ch­a gi¶i quyÕt ®Ó phèi hîp víi c¬ së y tÕ x¸c minh hoÆc ®¬n vÞ bæ sung giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cña con bµ TrÇn Ngäc DiÔm; vÒ phÝa ®¬n vÞ cã ph¶n håi l¹i c¬ quan BHXH sÏ phèi hîp bæ sung giÊy tê liªn quan. Cho ®Õn thêi ®iÓm bµ TrÇn Ngäc DiÔm hái, c¬ quan BHXH huyÖn Mü Hµo ch­a nhËn ®­îc giÊy tê bæ sung cña ®¬n vÞ. VËy bµ TrÇn Ngäc DiÔm liªn hÖ l¹i víi c¸n bé phô tr¸ch BHXH cña ®¬n vÞ ®Ó n¾m râ t×nh tr¹ng hå s¬ cña m×nh.

Tr©n träng./.