CHUYÊN MỤC / Thủ tục hồ sơ

Thủ tục: Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết.

Chuyên mục:Thủ tục hồ sơ

Cấp thực hiện:

Cơ quan thực hiện: BHXH Tỉnh

Đối tượng sử dụng:

Nội dung hướng dẫn:

Tên thủ tục hành chính
Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết.
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Thân nhân của người chết nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho BHXH huyện nơi cư trú.
2. Bước 2:
     - BHXH cấp huyện: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người chết, chuyển BHXH tỉnh, thành phố; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để giao cho thân nhân người chết.
    - BHXH tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Sổ BHXH (bản chính);
- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết (bản sao được chứng thực);
- Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB, 01 bản chính);
- Đối với trường hợp giám định khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thêm bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của người đó (nếu thân nhân người lao động trực tiếp nhận từ Hội đồng giám định y khoa).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
BHXH tỉnh, thành phố
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hưởng chế độ tử tuất một lần
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 09A-HSB Tờ khai của thân nhân người chết
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Người chết là người chỉ tham gia BHXH tự nguyện hoặc có đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 15 năm hoặc đã đủ 15 năm trở lên nhưng không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
- Thân nhân gồm: Con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; người khác mà người tham gia BHXH có trách nhiệm nuôi dưỡng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 có hiệu lực ngày 24/12/2013 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);
- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
- Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007;
- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH;
- Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, bổ sung Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH);
- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;
- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH;
- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn Nghị định số 190/2007/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hướng dẫn Nghị định số 122/2008/NĐ-CP;
- Công văn số 665/LĐTBXH-BHXH ngày 9/3/2010 của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực;
- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.

Tệp đính kèm


Tên thủ tục Cấp Cơ quan thực hiện
Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Truy thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Truy thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đăng ký tham gia BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người hưởng đi làm việc ở ngước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp. BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài uỷ quyền cho người khác lĩnh thay BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận. BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về. BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Giải quyết trợ cấp BHXH một lần BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Thủ tục khám chữa bệnh BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Khám chữa bệnh BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT BHXH Huyện/TP BHXH Huyện/TP Xem chi tiết
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Điều chỉnh thông tin về thân nhân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết
Bổ sung thời gian công tác làm căn cứ tính hưởng BHXH theo Nghị định số 153/2013/NĐ-CP BHXH Tỉnh BHXH Tỉnh Xem chi tiết